Thông Tin cán bô, giáo viên, nhân viên Trung tâm GDNN-GDTX huyện Ngân Sơn năm học 2014 - 2015

Thông Tin cán bô, giáo viên, nhân viên Trung tâm GDNN-GDTX huyện Ngân Sơn năm học 2014 - 2015

Thông Tin cán bô, giáo viên, nhân viên Trung tâm GDNN-GDTX huyện Ngân Sơn năm học 2014 - 2015
1. Phan Văn Thắng
- Ngày sinh: 02/01/1981.
- Dân tộc: Nùng
- Địa chỉ: Bằng Lãng - Thượng Quan - Ngân Sơn - Bắc Kạn
- Chức vụ: Giám Đốc TT.
- Trình độ: ĐHSP Ngữ Văn.
- Ngày vào Đảng chính thức: 15/07/2010
2. Hoàng Văn Tuyến:
- Ngày sinh: 29/08/1962
- Dân tộc: Nùng
- Địa chỉ: Hương Nê - Ngân Sơn - Bắc Kạn
- Chức vụ: Phó GĐ TT.

- Trình độ: ĐHSP Ngữ Văn.
- Ngày vào Đảng chính thức: 12/12/2004
3. Nông Văn Tỷ:
- Ngày sinh: 18/12/1988
- Dân tộc: Tày
- Địa chỉ: Cốc Lùng (Khau Chủ) - Đông Viên - Chợ Đồn - Bắc Kạn
- Chức vụ: Giáo viên

- Trình độ: ĐHSP Hóa học.
- Ngày vào Đoàn: 26/3/2001
4. Hoàng Thị Duyên:
- Ngày sinh: 12/11/1989
- Dân tộc: Tày
- Địa chỉ: Tân Tiến- Bạch Thông- Bắc Kạn
- Chức vụ: Giáo viên
- Trình độ: ĐHSP Sinh học.
5. Triệu Thị Duyên:

- Ngày sinh: 05/05/1985
- Dân tộc: Dao
- Địa chỉ: Phiêng Cà - Nam Cường - Chợ Đồn - Bắc Kạn
- Chức vụ: Giáo viên
- Trình độ: ĐHSP Địa lý.
6. Trần Thị Huệ:

- Ngày sinh: 13/09/1984
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ: Khu I - Vân Tùng - Ngân Sơn - Bắc Kạn
- Chức vụ: Giáo viên
- Trình độ: ĐHSP Toán.
7. Bùi Đức Thuận:
- Ngày sinh: 22/07/1990
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ: Thanh Bình - Chợ Mới - Bắc Kạn
- Chức vụ: Giáo viên
- Trình độ: ĐHSP Văn - GDCD
8. Đinh Thị Na: (GV hợp đồng năm học 2014 - 2015)
- Ngày sinh: 29/12/1989
- Dân tộc: Tày
- Địa chỉ: Thuần Mang - Ngân Sơn - Bắc Kạn
- Chức vụ: Giáo viên
- Trình độ: ĐHSP Vật lí.

9. Trần Thị Mây: (Giáo viên hợp đồng)
- Ngày sinh: 08/01/1990
- Dân tộc: Hoa
- Địa chỉ: Vân Tùng - Ngân Sơn - Bắc Kạn
- Tình độ chuyên môn: ĐHSP Toán.
10. Nguyễn Thị Trang:

- Ngày sinh: 02/08/1989
- Dân tộc: Tày
- Địa chỉ: Quang Thuận - Bạch Thông - Bắc Kạn
- Chức vụ: Kế Toán
- Trình độ: Cao đẳng Kinh tế - Tài chính
Bài tin liên quan