Thông tin sơ kết học kỳ I Lớp cb, cc cấp xã

Ngày 30/9/2012 Trung tâm GDTX huyện Ngân Sơn đã tổ chức sơ kết học kỳ I lớp 10 Bổ túc THPT đối với cán bộ, công chức cấp xã. Tại Hội nghị sơ kết đã được nghe đồng chí Phan Văn Thắng – Giám đốc trung tâm báo cáo kết quả tổ chức thực hiện chương trình, kết quả học tập của học viên trong học kỳ I và đề ra phương hướng nhiệm vụ học kỳ II của lớp học này
THÔNG TIN Về Sơ kết học kỳ I và phương hướng nhiệm vụ học kỳ II lớp 10 Bổ túc THPT đối với cán bộ, công chức cấp xã 
Ngày 30/9/2012 Trung tâm GDTX huyện Ngân Sơn đã tổ chức sơ kết học kỳ I lớp 10 Bổ túc THPT đối với cán bộ, công chức cấp xã. Tại Hội nghị sơ kết đã được nghe đồng chí Phan Văn Thắng – Giám đốc trung tâm báo cáo kết quả tổ chức thực hiện chương trình, kết quả học tập của học viên trong học kỳ I và đề ra phương hướng nhiệm vụ học kỳ II của lớp học này. Cụ thể: 1. Đánh giá về tổ chức thực hiện chương trình và kết quả học tập của học viên trong học kỳ I: - Đối với người học: Đa số học viên có ý thức cao trong việc chấp hành nội quy, quy định của trung tâm, có ý thức cao trong học tập. - Đối với giáo viên: Chấp hành nghiêm chỉnh quy chế chuyên môn. Dạy học đúng chương trình, đảm bảo đúng thời gian kế hoạch đề ra. Tổ chức kiểm tra đủ cơ số điểm theo quy định. Tích cực và có ý thức trong việc chuẩn bị bài giảng, chủ động hướng dẫn thêm khi người học gặp khó khăn. - Về công tác quản lý: Ban giám đốc luôn bám sát và chỉ đạo hoạt động của lớp học, việc thực hiện chương trình và quy chế chuyên môn của giáo viên. - Kết quả xếp loại học lực học kỳ I - lớp 10 của học viên: + Trung bình: 15/16 học viên, chiếm 93,8% (Trong đó có 06 học viên đạt Điểm trung bình học kỳ từ 6,0 trở lên); + Yếu: 01/16 học viên chiếm 6,2%; 2. Phương hướng nhiệm vụ học kỳ II: - Nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch thời gian đã xây dựng: Học kỳ II - lớp 10 từ 17/9/2012 đến 06/01/2013; - Xây dựng thời khóa biểu kịp thời, khoa học và linh hoạt; - Quản lý chặt chẽ việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên và việc học tập của học viên; - Kịp thời báo cáo cấp trên về những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. 
Nhóm Phụ trách CNTT Trung tâm 
(Nguồn từ Ban giám đốc Trung tâm)
Bài tin liên quan