Thông tin Hội nghị CB, CC, VC năm học 2012 - 2013

Thực hiện Hướng dẫn số 1502/HD-SGDĐT-CĐN Ngày 14/09/2012 của Sở GD&ĐT Bắc Kạn - Công Đoàn ngành GD&ĐT Bắc Kạn về hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2012 - 2013; Ngày 04/10/2012 Trung tâm GDTX huyện Ngân Sơn đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2012 - 2013.
THÔNG TIN HỘI NGHỊ CÁN BỘ - CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC Năm học 2012 - 2013 Thực hiện Hướng dẫn số 1502/HD-SGDĐT-CĐN Ngày 14/09/2012 của Sở GD&ĐT Bắc Kạn - Công Đoàn ngành GD&ĐT Bắc Kạn về hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2012 - 2013; Ngày 04/10/2012 Trung tâm GDTX huyện Ngân Sơn đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2012 - 2013. Dự Hội nghị có đầy đủ cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trung tâm. Tại Hội nghị, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trung tâm đã được nghe Đoàn Chủ tịch thông qua báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị Quyết Hội nghị CB, CC, VC năm học 2011 - 2012; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2012 - 2013 và thông qua dự thảo các nội quy, quy chế của đơn vị như: Nội quy đơn vị, Quy chế xếp loại thi đua của CB, GV, NV, Quy chế chi tiêu nội bộ, … Hội nghị cũng được nghe nhiều ý kiến phát biểu mang tính xây dựng cao của CB, GV, NV về các giải pháp để thực hiện thắng lợi phương hướng nhiệm vụ năm học 2012 - 2013, như: biện pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục trong năm học, công tác phối hợp giữa nhà trường - gia đình và xã hội để quản lý, giáo dục học viên, các ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh dự thảo các nội quy, quy chế,… Để thúc đẩy tinh thần trách nhiệm của các bộ phận và từng cá nhân đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học. Hội nghị đã tổ chức ký cam kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học giữa Thủ trưởng đơn vị và Chủ tịch công đoàn; giữa CB, GV, NV với Thủ trưởng đơn vị. Nhóm phụ trách CNTT Trung tâm (Nguồn từ BTC Hội Nghị CB, CC, VC)
Bài tin liên quan