BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NHIỆM KỲ 2010- 2011

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NHIỆM KỲ 2010- 2011

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NHIỆM KỲ 2010- 2011

 

I. Những kết quả đạt được

1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức

- Vận động đoàn viên trong chi đoàn tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua “Đề cương tuyên truyền 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước gắn với kỷ niệm 121 năm ngày sinh của Người”

- Tuyên truyền phát động đợt sinh hoạt chính trị cho các ĐVTN thông qua việc học tập Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

- Chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ VI của Đảng Cộng sản Cuba thông qua tuyên truyền “Đề cương kết quả đại hội Đảng lần thứ VI của ĐCS Cuba”

- Tổ chức cho các Đoàn viên tìm hiểu và thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của ngành giáo dục

- Tuyên truyền, giáo dục và vận động ĐVTN nâng cao ý thức chấp hành pháp luật đặc biệt là luật giao thông đường bộ

2. Phong trào thi đua học tập

- Tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động giáo dục của Trung tâm: Tham dự các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Tích cực học hỏi, rèn luyện, phối hợp với đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Kết quả đạt được: 100% Đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ

3. Phong trào VHVN- TDTT, công tác xã hội từ thiện

- Tham gia các hoạt động từ thiện ủng hộ quỹ vì người nghèo, ủng hộ nạn nhân động đất, sóng thần ở Nhật Bản.

- Tham gia giải điền kinh chạy việt dã do huyện tổ chức, đạt 1 giải khuyến khích.

- Tuyên truyền, vận động ĐVTN tham gia giữ gìn, bảo vệ tài sản lớp học.

- Tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”

II. Những hạn chế

- Do mới được thành lập, số lượng Đoàn viên ít (5 người) nên các hoạt động chưa được triển khai sâu rộng.

- Vai trò lãnh đạo của BCH còn hạn chế, chưa có sự phối hợp giữa các thành viên trong BCH.

- Chưa có phương pháp vận động tích cực các em HV tham gia vào tổ chức Đoàn, cụ thể: Năm học 2010- 2011 không kết nạp được Đoàn viên nào.

- Không được triển khai đầy đủ công văn, văn bản của BCH cấp trên nên các buổi sinh hoạt đoàn chưa sinh họat được.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2010- 2011 của chi đoàn Trung tâm GDTX huyện Ngân Sơn. Rất mong các đồng chí cho ý kiến đóng góp để bản báo cáo được đầy đủ và hoàn thiện.

 

 

T/M BCH CHI ĐOÀN

Bài tin liên quan