Thông tin chi tiết:
Phan Văn Thắng
Giám đốc Phan Văn Thắng
Giới tính
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0972280984
Email phanvanthangc3nganson@backan.edu.vn
Mạng xã hội