Ban lãnh đạo
 • Phan Văn Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám đốc
  • Điện thoại:
   0972280984
  • Email:
   phanvanthangc3nganson@backan.edu.vn
 • Hoàng Văn Tuyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó giám đốc
  • Điện thoại:
   02093874875
  • Email:
   ttgdtxnganson@backan.edu.vn