Thông tin chi tiết:
Hoàng Văn Tuyến
Phó giám đốc Hoàng Văn Tuyến
Giới tính
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 02093874875
Email ttgdtxnganson@backan.edu.vn
Mạng xã hội