Thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Ngân Sơn 
 

Thực hiện Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2015 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ hướng dẫn sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp công lập cấp huyện thành Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên;

Ngày 19/7/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải đã ký các Quyết định số 1063/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện: Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn.

Đây là các đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên do UBND các huyện quy định.